لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش ریاضی یازدهم هنرستان+اندروید

- رابطۀ بیـن کمیـت ها - مفهــوم تابــع - بـــازه هــــا - نمادگذاری تابـع ها

قیمت : 50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فـهـرسـت

تابـع :  اول پـودمـان

- رابطۀ بیـن کمیـت ها 

- مفهــوم تابــع

- بـــازه هــــا

- نمادگذاری تابـع ها

- نمایش های تابع: جدول و نمـودار

پودمان  دوم:  تابع های خطـی و درجـۀ دوم

      وکاربرد آنها درحل معادله هاونامعادله ها      

- تـابــع های خطـــی

- تابـع هـای درجـۀ دوم

- کاربرد تابـع ها در حل معـادله ها 

- کاربرد تابــع ها در حل نامعادلـه ها

پودمان سوم: زاویه های دلخواه و

          نسبـت های مثلثـاتی آنها

- زاویــۀ چرخــــش

- واحد اندازه گیـری زاویه: رادیـان

- نسبت های مثلثاتی زاویه های دلخـواه

- شیـب خـط و تانژانـــت زاویــه ها

پودمان چهارم : لگاریتـم خواص آن 

- لـگـاریـتــم

- خــواص لگــاریتــم

پودمان پنجم: آمـار توصیفی

- خـط بهتــرین بـرازش

- درون یابی و بـرون یابــی

- میـــانــــه

- نمــودار جعبــه ای

 منــابـــع

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: