لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش زیست شناسی سال دوازدهم +اندروید

مولکـول هـای اطلاعاتـی - نوکلئیک اسیدها - همانندسازی دنا - پروتئین ها

قیمت : 65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فـهـرسـت 

فصـل 1 مولکـول هـای اطلاعاتـی

- نوکلئیک اسیدها

- همانندسازی دنا

- پروتئین  ها 

فصل2 جریـان اطلاعات در یاختـه

- رونویسی

- به سوی پروتئین

- تنظیم بیان ژن

فصل3 انتقال اطلاعات در نسل ها

- مفاهیم پای

- انواع صفات

فصل 4 تغییر در اطلاعات وراثتی

- تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

- تغییر در جمعیت ها

- تغییر در گونه ها 

فصـل 5 از مــاده به انـــرژی

- تأمین انرژی

-  اکسایش بیشتر

- زیستن مستقل از اکسیژن

فصــل6 از انــرژی به مــاده

- فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیای

- واکنش های فتوسنتزی

- فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل 7 فناوری های نوین زیستی

- زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

- فناوری مهندسی پروتئین و بافت

- کاربردهای زیست فناوری

فصــل 8 رفتـارهـای جانـوران

- اساس رفتار

- انتخاب طبیعی و رفتار

- ارتباط و زندگی گروهی

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: